hzbn.net
当前位置:首页>>关于C语言编程,从键盘输入20个数,计算所有偶数之和,...的资料>>

C语言编程,从键盘输入20个数,计算所有偶数之和,...

#include int main(){ int s[20]; int i; int sum=0; for(i=0;i

#includeint main(){ int n = 10, sum = 0, a; while(n > 0) { scanf("%d", &a); sum += a; --n; } printf("和为%d\n", sum); return 0;}

根据偶数与奇数相间连续的特点,用一个for循环,省去偶数判断,直接从小于等于n的最大偶数开始减2相加到2即可。举例代码如下: #include "stdio.h"int main(int argc,char *argv[]){int n,s;printf("Input n(int n>0)...\nn=");if(scanf("%d",&n...

要考虑到0是一个非正非负的特殊偶数 #include void main() { int a[100],i,item,sum1,sum2; printf("请输入所要输入整数的个数:"); scanf("%d",&item); printf("请输入%d个整数:\n",item); for(i=0;i

望采纳! #include void main() { int i,n; int result1=0,result2=0; printf("请输入n:"); scanf("%d",&n); for(i=0; i

#include "stdio.h"int main(){ int count1=0,count2=0,i; while(1) { scanf("%d",&i); if(i==-1) break; else if(i%2==0) count1++; else if(i%2==1) count2++; } printf("奇数共有%d个,偶数共有%d个.\n",count2,count1);}

#include void main(void){ int input[20]; int a=0,b=0; for (int i=0;i

方法有很多,举例说明如下: 1、遍历100以内所有数,判断如果是偶数,则累加。 参考代码: #include int main(){ int n,s=0; for(n = 1; n

#include int main() { int n,i,x,a=0,b=0; scanf("%d",&n); for(i=1;i

#include int main(){ int n,i,s = 0,m = 0,v; float a = 0.0; printf("Input n:"); scanf("%d",&n); m = 0; s = 0; for(i = 0; i < n; ++i){ printf("Input No.%d value:",i+1); scanf("%d",&v); if( (v % 2 == 0) && (v > 0) ){ m++; s += v; ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hzbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com